Swarovski Bicone Peridot 2AB 3mm

TPK-150

Swarovski Bicone Peridot 2AB 3mm
Swarovski Bicone Peridot 2AB 3mm